යෝජිත මිරිදිය ධීවර ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

 දිනය-2021/01/16

 ස්ථානය - මා එළිය විදුහල 

 වැඩසටහන- යෝජිත මිරිදිය ධීවර ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පිළිබඳව ධීවරයින්ගෙන්,පලාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන්ගෙන, මාධ්‍ය වේදීන්ගෙන් තොරතුරු ලබාදීම හා ඉදිරිය පිළිබඳව සාකච්ඡාව (online ) යෝජිත

Comments

Post a Comment