කාන්තා කණ්ඩායම් වල කාබනික ගෙවතුවගාවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම

 නැෆ්සො ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යන සම්බන්ධිකාරක නාලක රොසයිරෝ මහාතා, දිස්ත්‍රික් අධීක්ෂණ සම්බන්ධිකාරක ප්‍රැන්සිස් රාජන් මහාතා ප්‍රජා සහයෝගිතා සංසදයේ දෙඹටගල දිරිය ශක්ති කාන්තා කන්ඩායම හා පොන්නිලව සමගි ගොවි කාන්තා කන්ඩායම පිළිබඳ සොයා බැලීම (2021/01/24)


Comments